Selasa, 29 Oktober 2002

YAMARAJA…JARAMAYA YAMARANI…NIRAMAYA YASILAPA…PALASIYA YAMIRODA…DAROMIYA YAMIDOSA…SADOMIYA YADAYUDA…DAYUDAYA YACIYACA…CAYASIYA YASIHAMA…MAHASIYA (sebuah mantra jawa)